Quality requirements Print
1. Technical requirements for grain of malting barley at purchase according to the STN-461100-5
Parameters
Class
A
B
Humidity %
14,0
14,5
Grain proportion over 2.5mm x 22mm sieve %
90,0
80,0
Damaged grains %
2,0
5,0
Grains with brownish tops %
2,0
6,0
Pre-germinated grains %
0,0
0,5
Total waste %
6,0
10,0
Germinative activity %
98,0
95,0
Nitrogenous substances /Ax6.25/ in dry substance %
11,0
12,5

The waste can exist in different forms:
a) in the oversize on sieves with longitudinal openings of 2.5mm x 22mm and of 2.2 mm x 22 mm:
  • barley fractions;
  • zgreen grains – max. 1,0%
  • unremovable admixtures (whole and damaged grains of wheat, oat, rye, triticale) max. 1,0%
  • harmful impurities (poisonous, harmful to health weed seeds) max. 0,5%
  • seeds of all other cultural and wild-growing plants
  • organic impurities (parts of stalks,spikes)
  • inorganic impurities (earth, sand, little stones)
  • pre-germinated grains
b) through under the sieve with longitudinal openings of 2.2 mm x 22 mm
  • total caught through without specification of parts
1.2 Zrno sladovníckeho jačmeňa nesmie obsahovať semená slnečnice (Helianthus annuus L.).

1.3 Zrno sladovníckeho jačmeňa sušené na tepelných sušiarňach sa nemôže miešať so zrnom sladovníckeho jačmeňa sušeného prirodzenou cestou.

2. Zdravotná neškodnosť
2.1 Okrem požiadaviek v tejto norme, musí zrno sladovníckeho jačmeňa zodpovedať požiadavkám stanoveným v STN 46 1100-1 a príslušným právnym predpisom (Výnos MP SR a MZ SR z 13. februára 2003 č. 414/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca obsah cudzorodých látok v potravinách.).

2.2 Zrno sladovníckeho jačmeňa musí byť zdravé, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov. Nesmie obsahovať zrná s jasne naplesnenou a plesnivou plevou.

2.3. Musia byť zabezpečené podmienky "Vysledovateľnosti produktu a všetkých jeho zložiek" v zmysle požiadaviek stanovených Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.


3. Odber vzoriek
Odber vzoriek sladovníckeho jačmeňa sa vykonáva podľa STN ISO 13690.

4. Dodávanie
4.1 Pri dodávkach zrna sladovníckeho jačmeňa sa musí v sprievodných dokladoch deklarovať (vrátane deklarácie podľa STN 46 1100-1):

a) umelé sušenie zrna sladovníckeho jačmeňa;
b) odroda sladovníckeho jačmeňa.

Požiadavky
Trieda B
Trieda A
Vlhkosť najviac, hmot. %
14,5
14,0
Podiel zrna nad sitom s otvormi 2,50 mm x 20,00 mm (podľa 2.2) najmenej, hmot. %
80,0
90,0
Poškodené zrná (podľa 2.3) najviac, hmot %
5,0
2,0
Zrná s hnedastými špičkami (podľa 2.4) najviac, hmot. %
6,0
2,0
Naklíčené zrná (pod+a 2.5) najviac, hmot. %
0,5
0,0