Požiadavky na kvalitu jačmeňa Tlačiť
1. Technické požiadavky a požiadavky na kvalitu podľa STN 461100-5/2004
Požiadavky Trieda A Trieda B
Vlhkosť najviac, hmot. % 14,0 14,5
Podiel zrna nad sitom s otvormi 2,50 mm x 20,00 mm najmenej, hmot. % 90,0 80,0
Poškodené zrná najviac, hmot % 2,0 5,0
Zrná s hnedastými špičkami najviac, hmot. % 2,0 6,0
Naklíčené zrná najviac, hmot. % 0,0 0,5
Celkový odpad najviac, hmot. % 6,0 10,0
Klíčivosť najmenej, hmot. % 98,0 95,0
Dusíkaté látky (N x 6,25) v sušine naviac, hmot. % 11,0 12,5

celkový odpad:
a) vo zvyšku na site s pozdĺžnymi zaoblenými otvormi 2,50 mm x 20,00 mm:
  • zlomky jačmeňa bez ohľadu na ich veľkosť;
  • zrná jačmeňa zelenej farby;
  • neodstrániteľné zrná pšenice, ovsa, raže a tritikale celé aj poškodené;
  • škodlivé nečistoty podľa STN 46 1100-1;
  • semená všetkých ostatných kultúrnych a divo rastúcich rastlín s výnimkou neodstrániteľných zŕn pšenice, ovsa, raže a tritikále (celé aj poškodené) a škodlivých nečistôt podľa STN 46 1100-1;
  • organické nečistoty, to znamená časti stebiel, ostiny, vretená klasov (alebo ich časti) a ďalej časti iných rastlín a podobne;
  • anorganické nečistoty (zeminy, piesok, kamienky a podobne);
b) prepad sitom s pozdĺžnymi zaoblenými otvormi 2,50 mm x 20,00 mm to znamená celkový zachytený prepad bez špecifikácie jednotlivých častíc.

1.2 Zrno sladovníckeho jačmeňa nesmie obsahovať semená slnečnice (Helianthus annuus L.).

1.3 Zrno sladovníckeho jačmeňa sušené na tepelných sušiarňach sa nemôže miešať so zrnom sladovníckeho jačmeňa sušeného prirodzenou cestou.

2. Zdravotná neškodnosť
2.1 Okrem požiadaviek v tejto norme, musí zrno sladovníckeho jačmeňa zodpovedať požiadavkám stanoveným v STN 46 1100-1 a príslušným právnym predpisom (Výnos MP SR a MZ SR z 13. februára 2003 č. 414/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca obsah cudzorodých látok v potravinách.).

2.2 Zrno sladovníckeho jačmeňa musí byť zdravé, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov. Nesmie obsahovať zrná s jasne naplesnenou a plesnivou plevou.

2.3. Musia byť zabezpečené podmienky "Vysledovateľnosti produktu a všetkých jeho zložiek" v zmysle požiadaviek stanovených Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.


3. Odber vzoriek
Odber vzoriek sladovníckeho jačmeňa sa vykonáva podľa STN ISO 13690 a STN 461013/2007.

4. Dodávanie
4.1 Pri dodávkach zrna sladovníckeho jačmeňa sa musí v sprievodných dokladoch deklarovať (vrátane deklarácie podľa STN 46 1100-1):

a) umelé sušenie zrna sladovníckeho jačmeňa;
b) odroda sladovníckeho jačmeňa.
Požiadavky na kvalitu z úrody 2013
Parametre
Vlhkosť najviac, hmot. %
14,0

Podiel zrna nad sitom s otvormi 2,50 mm x 20,00 mm najmenej, hmot. %
90,0

Poškodené zrná najviac, hmot %
2,0
Zrná s hnedastými špičkami  najviac, hmot. %
2,0
Naklíčené zrná najviac, hmot. %
0,0

Celkový odpad max. hmot. %
6,0

Klíčivosť najmenej,  %
98,0
Obsah dusíkatých látok hmot. %
10,0 - 11,5 

Obsah plesnivých zŕn hmot. %
0,0Zdravotná bezpečnosť  nakupovaného jačmeňa musí vyhovovať požiadavkám Potravinového kódexu SR a vysledovateľnosť produktu podľa Nariadenia (ES) č. 178/2002.