Nákup jačmeňa z úrody 2016

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE NÁKUPU JAČMEŇA KAMPAŇ 2016/2017

 Vážený obchodný partner,

  Žatva tohtoročnej úrody sa nezadržateľne blíži a tak nám dovoľte, aby sme Vás informovali o spôsobe nákupu sladovníckeho jačmeňa z úrody 2016. Máme záujem o Vašu produkciu tak ozimného ako aj jarného sladovníckeho jačmeňa výberových sladovníckych odrôd. O konkrétnych odrodách a parametroch Vás radi samostatne poinformujeme. Naša spoločnosť plánuje pre zabezpečenie svojej výroby nakúpiť viac ako          50 tisíc ton jačmeňa a preto veríme, že jačmeň vypestovaný na našich poliach budú spracovávať domáci spracovatelia.

 

Predpokladaný začiatok nákupu ozimného jačmeňa bude v priebehu 27 – ho týždňa t.j. od 6.7.2016 (príp. zmena bude oznámená),  počas pracovných  dní  v  čase  od 7.00 do 17.00 hod., v sobotu od 7.00 do 14.00 hod. (podľa potreby). Počítame s kapacitou denného príjmu cca. 600 t.

 

V prípade ak zahájite zber úrody, prosíme oznámte nám to na obchodné oddelenie. Urýchli a uľahčí nám to vzájomne  nasledovné kroky.

 

Postup pri nákupe: 

  1. Analýza ponukovej vzorky:

Ponukovú vzorku odoberie pracovník obchodného oddelenia ( ak celkové množstvo bude naskladnené) ,  alebo ju doručíte sami kedykoľvek na vrátnicu. Na vzorke musí byť uvedený dátum, dodávateľ (názov, zmluvný/nezmluvný), odroda, ponúkané množstvo a telefonický kontakt (tlačivo na vrátnici).

Laboratórium následne uskutoční analýzu ponukovej vzorky o výsledkoch ktorej Vás budeme informovať. V prípade vyhovujúcej kvality bude možné pristúpiť k nasledovným krokom. 

  1. Harmonogram navážania:

Na základe podpísanej zmluvy o dodávke jačmeňa a po overení kvality ponukovej vzorky si vzájomne dohodneme harmonogram denného navážania jačmeňa podľa odrôd. Dodávateľ najneskôr deň pred plánovaným návozom oznámi ŠPZ dopravných prostriedkov tak, aby bola možná jednoznačná identifikácia dodávateľa.

Počas návozu je možný príjem maximálne dvoch odrôd v daný deň. Preto je nevyhnutné vopred sa informovať a dohodnúť s pracovníkmi obchodného oddelenia navážanú odrodu a termín. 

  1. Príjem jačmeňa

Pri navážaní jačmeňa bude pracovníkmi Sladovňa a.s. z každého auta odobratá kontrolná vzorka. Z danej vzorky sa stanovia kvalitatívne parametre dodávky, ktoré sa použijú pri konečnom zúčtovaní ceny. Jačmeň budeme nakupovať podľa odrôd, preto Vás žiadame, aby pri jednotlivých dodávkach bola doložená výdajka s vyznačením odrody. 

  1. Zúčtovanie jačmeňa

Sladovňa, a.s. preverí kvalitu jačmeňa vo vlastnom laboratóriu a vydá o kvalite doklad, ktorý je podkladom pre zúčtovanie a stanovenie ceny.

Kúpna cena bude stanovená na základe uzatvorenej zmluvy, upravená o zmluvné zrážky/prirážky. Bonusy pre zmluvných dodávateľov si môže predávajúci vyfakturovať po skončení dodávok a vystavení bonusového listu spoločnosťou Sladovňa, a.s. Michalovce .Bonusový list sa vystavuje vždy v poslednom mesiaci kalendárneho roka.

 

Upozorňujeme všetkých dodávateľov, aby v predstihu, najneskôr však pri samotnej dodávke sladovníckeho jačmeňa dodali požadované podklady o pôvode osiva (faktúra, certifikát o osive - ÚKSÚP Bratislava, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany).

 

Dodávatelia, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu budú o podmienkach dodávky (cena, množstvo, termín) jednať s obchodným riaditeľom. Po podpísaní zmluvy bude platiť štandardný postup pri nákupe jačmeňa.

 

Zároveň Vám pripomíname možnosť spolupráce aj pri odbytovaní produkcie potravinárskej pšenice a kukurice. Naša spoločnosť sa stala významným partnerom a logistickým centrom pre mnohé medzinárodné spoločnosti. Tu bude platiť obdobný postup ako pri nákupe jačmeňa.

 

Želáme Vám bezproblémový priebeh žatevných prác a tešíme sa na spoluprácu aj v novej kampani 2016/2017. Pevne veríme, že sa nám spoločne podarí úspešne zrealizovať aj tohtoročnú produkciu a tak vzájomne zastabilizovať našu spoluprácu v našom regióne.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok kontaktujte prosím obchodné oddelenie, radi vám pomôžeme.

 

Kontakty:

Generálny/obchodný riaditeľ:         Ing. Ján Harman 0907 934 752

Výrobný riaditeľ:                           Ing. Jozef Knežo 0905 793 207

Obchodné oddelenie:                    056/6881592, 6424836, 6425333

Obchodný manažér:                      Ladislav Szilva 0917 886 942

Obchodný manažér:                      Ing. Daniel Kendereš 0915 961 363

Manažér pre logistiku:                   PaedDr. Lenka Čonková 0907 934 757

Laboratórium:                                Ing.  Gabriela Brunacká 0915 961 364

Ing. Zuzana Macek Zemáneková  056/6424836, 6425333, fax: 056/6424333