Starostlivosť o zamestnancov
jedalen.jpg Vedenie Sladovne, a. s., kladie veľký dôraz na vytváranie dobrých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a na realizáciu takej sociálnej politiky, ktorá vedie k zosúladeniu pracovného a rodinného života. Vychádza pritom zo zásady, že zamestnanec podáva najvyšší výkon vtedy, keď je spokojný, keď má dobré pracovné podmienky a keď vie, že o jeho rodinu je dobre postarané.

obchodne.jpg Firma preto od svojej transformácie v roku 1998 veľa investovala do zlepšenia pracovných podmienok, ktoré v súčasnosti dosahujú špičkové parametre. Dobré mzdové ohodnotenie, ústretový sociálny program a možnosti ďalšieho profesionálneho rastu sa prejavili aj na výraznej kvalitatívnej zmene štruktúry pracovníkov a ich stabilizácii. Príkladom je obchodné oddelenie spoločnosti, v ktorom dnes pracujú vysokoškolsky vzdelaní manažéri, veľmi dobre jazykovo vybavení, schopní komunikovať s klientom z ktorejkoľvek časti sveta.
Už k osvedčeným formám zosúladenia pracovného a rodinného života patria spoločné rodinné dovolenky, oslavy medzinárodného Dňa detí, športové podujatia, návštevy veľtrhov, výstav a podobne. Zvláštnu pozornosť venuje vedenie spoločnosti rovnosti pracovných príležitostí mužov a žien, čo sa prejavuje aj vysokým zastúpením žien v topmanažmente firmy.

Voľný čas
V spoločnosti sa kladie dôraz na odbornú zdatnosť a spôsobilosť zamestnancov vykonávať svoje funkcie, ale nezabúda sa ani na relaxáciu a oddych, ktorý taktiež prispieva k lepším pracovným výkonom.