Filozofia našej spoločnosti Tlačiť
Nadštandardným spôsobom uspokojovať životné potreby všetkých svojich zamestnancov.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby vedenie a všetci zamestnanci:
 • trvalým zlepšovaním svojich činností vytvárali firmu, ktorá bude spoločensky zodpovednou,
 • priateľská k životnému prostrediu,
 • špičková vo svojom odbore,
 • stotožnili sa s cieľmi firmy a pričinili sa o ich naplnenie,
 • boli profesionálmi a neustále sa zdokonaľovali v odbornom raste,
 • netolerovali nekvalitu, ale kvalitu vlastnej práce povýšili na najvyšší stupeň,
 • dodržiavaním programu HACCP vyrábali zdravotne bezchybný výrobok
 • dbali o bezpečne vykonanú každú prácu a tým i ochranu zdravia,
 • chránili a rozvíjali životné prostredie,
 • boli lojálni k firme i spolupracovníkom,
 • reprezentovali firmu i mimo jej brány.

V Michalovciach, 01. 11. 2013
Ing. Milan Lapišák
generálny riaditeľ